General-
forsamling

2022

Referat

Generalforsamling den 26. september 2022,

Det Kongelige Kapels Venner

Referent: Knud Lambaa

Formanden, Poul Elming (PE) bød velkommen og forsamlingen valgte Niels Borksand (NB) til dirigent og Knud Lambaa (KL) til referent.

Der var 10 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen og fra bestyrelsen: Poul Elming formand (PE), Næstformand Susanne H (trådt ud), Kasserer Jens Nielsen (JN), Knud Lambaa (KL), Anne Lindeskov (AL) (Kapelrepræsentant), Angelika Schlemm (AS) (Kapelrepræsentant (afbud)), Suppleant Lone Ricks (LR), Per Brynoldt (PB) har sendt afbud,

Niels Borksand (NB) konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav ordet til formanden.

Beretning

Formanden aflagde beretning, med den kommentar at den også kommer på skrift.

Det er lykkedes efter Corona-krisen at få gennemført nogle arrangementer:

I 2021,

8. oktober Store Scene, Kapelkoncert (Dirigent: Okku Kamu. Progr.: Sibelius, Tapiola op. 112 og Stormen op. 109. Solister: Hanne Fischer, Kari Dahl Nielsen, Palle Knudsen, Fredrik Bjellsäter, Nicolai Elsberg, Kirsten Olesen)

I 2022,

23. februar Scene og Orkesterprøve på Valkyrien, Store Scene

22. marts Prøve i sal 6, Tosca ,Kapellet med sangsolister

20. april Aftenprøve , Store Scene, Kapelkoncert (Dirigent: David Robertson. Progr.: Anton Webern, Passacaglia for orkester, op.1. Modest Musorgskij, Dødens Sange og danse – solist Johan Reuter. Richard Strauss, Don Juan op. 20. Dmitrij Sjostakovitj, Symfoni nr. 1.

28. april Takkeloftet, Musikerhistorier med Mogens Andresen og Jørgen Misser Jensen.

23. maj Sommerfest med kammerkoncert: (Første og sidste sats af Haydns strygekvintet op. 88 i C-dur (Sandsynligvis af Johann Michael Haydn og ikke storebror Joseph Haydn!) og Mozarts Strygekvintet i g-moll KV 516, spillet af 5 kapelmusikere, Kuni Shimizu og Vanessa Blander Hedegaard, begge violin, Anne Lindeskov og Naja Helmer, begge bratsch og Juliane von Hahn, cello) og efterfølgende middag.

Vi vil gerne lave flere arrangementer og der foreligger allerede nu en liste om mulige arrangementer til efteråret 22 og foråret 23

Via et samarbejde med det Kongelige Teater er Venneforeningen i gang med at skaffe midler til indkøb af Tosca klokker, en samling klokker som Puccini ønskede at have med i Tosca.

Puccini studerede lydbilledet af kirkeklokkerne i og omkring kirken Sant Andrea della Valle og borgen Castel Sant’ Angelo (Engelsborg) hvor handlingen udspiller sig. Syv forskellige kirkers klokker og klokkespil blev studeret (Herunder Peterskirken) og indsat i partituret i løbet af operaen, og deres afstand og relative lydstyrke angivet mhp på et så realistisk lydbillede som muligt.

Vi er næsten i mål via fonde. Totalt for projektet 1,1 million kr. og vennerne har bidraget med 30.000 kr.

Toscaklokke-projektet er et ønske fra Kapellet i anledning af Kapellet 575 års jubilæum til september 2023.

Der var et par kommentarer til klokke-projektet fra forsamlingen. Det er et flot projekt, men når nu Dronningen er så hyppig gæst i Det Kongelige Teater skal majestæten så ikke også spørges. Det er taget til efterretning.

Og en anden: Hvad med en nyere komponist og en ny klokkekomposition til lejligheden.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Kasseren (JN) gennemgik regnskabet.

Vedrørende indtægter. Vi opkrævede ikke kontingent under corona’en og der er også nogle der er døde. Dertil er der blevet udsendt 1 rykker til dem der ikke har betalt. De resterende restanter er blevet slettet som medlemmer.

Vi var274 enkelt medlemmer og par og efter korrektion er vi nu 179 betalende medlemmer (enkeltmedlemmer+par) . Et medlem i forsamlingen udbad sig 25 foldere for at hverve nye medlemmer. (JN) sørger for det videre fornødne.

Der var underskud på medlemsfesten og koncerten, men vi vil gentage succes’en forhåbenligt. ”Det er dyrt at drive en forening”.

Vores EDB procedurer er blevet automatiseret for giro og betalingskort registrerings vedkommende, hvilket vil hjælpe kasseren en hel del fremadrettet. Det reviderede regnskab udviste et overskud på 26.000 kr. Kasseren bad om at nedskrive på posten: ”Ikke betalt kontingent” bliver taget ud af regnskabet, (nedskrivning). Det blev godkendt af forsamlingen.

Det Kongelige Kapels Venner stiller op til Kulturnat og ved Kapelkoncerter for at hverve nye medlemmer.

Niels Borksand har en mulighed for at vi kan give en CD til nye medlemmer som velkomst. CD’erne indeholder 50 års historiske optagelser med Kapellet og medvirkende solister. Repertoiret spænder vidt. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Regnskabet blev godkendt.

Kasseren forelagde derpå budget for 22/23 Et budget som bestyrelsen anser for at være realistisk .

Vi har et medlem under 26 år. Medlemsplejen er skåret ned til 3.000 kr fra 15.000 kr. og det vigtigste projekt er klokkerne, men de er næsten på plads. Det giver et budget på lidt over 1,1 million kr. og et budgetteret overskud på 228 kr.

Budgettet blev taget til efterretning. Vi vil absolut fastholde medlemsfesten.

Uændret kontingent. 275 kr for enkelt medlemmer, 375 kr. for par og 50 kr. for unge under 26 år

Der var ingen indkomne forslag.

Formanden er først på valg næste år

Til bestyrelsen blev Jens Nielsen og Knud Lambaa genvalgt for 2 år og Lone Ricks blev nyvalgt for 1 år (erstatter Susanne H som skulle have siddet 1 år mere, men er udtrådt af bestyrelsen)

Der blev valgt to suppleanter Stig Hother (ny i foreningen) og Niels Peter Møller

Revisor: Jesper Balle blev genvalgt og

Revisor suppleant : Rechid Ban-Hamadon blev genvalgt.

EVENTUELT (PUNKTET hvoralt kan diskuteres, men intet kan besluttes)

PE fortalte, at der er nedsat et LOGO-udvalg med Poul, Lone og Knud som medlemmer.

Jesper Rosenkilde er vores kontakt til Kulturnatten.

Anne takkede venneforeningen på Kapellet vegne for at vi er til for Kapellet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

26. september 2022

Sign.N.B.

_____________________________

Niels Borksand

Dirigent