General-
forsamling

2023

Referat

Ordinær generalforsamling den 25. september 2023 kl. 19.00

1

Antal stemmeberettigede deltagere: 40

Formanden, Poul Elming, bød velkommen og forslog Hans Gammeltoft Hansen som dirigent.

 1. Hans Gammeltoft Hansen blev valgt. Som referent valgtes Stig Hother Hansen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden henviste til den skriftlige beretning, der er udsendt med nyhedsbrev. Omtalte de afholdte orkesterprøver og fremhævede de instrumentintroduktioner, der er kommet til som indledning til prøverne. Medlemmerne har udtrykt stor begejstring for introduktionerne. Det har været afholdt et enkelt medlemsarrangement, hvor formanden fortalte om sin karriere. Klokkerne har fyldt meget. Der er lagt meget arbejde i projektet. De fonde, der har bidraget til projektet, er nævnt på klokkerne, sammen med Venneforeningen som initiativtager. Repræsentanter for Kapellet og formanden var i Holland for at overvære støbning af klokkerne. Den 5. september blev de sidste klokker leveret til Operaen. Enkelte klokker har allerede være i brug ved koncerter. Foranlediget af beretninger om problemer med arbejdsforholdene i Kapellet lavede foreningen en undersøgelse af udviklingen i bevillingerne til teatret generelt og antallet af kapelmedlemmer. Der vil blive arbejder videre med undersøgelsen. Medlemsundersøgelsens konklusion blev forelagt. Et medlem efterspurgte en facebook-side. Foreningen har ikke en facebook-side, men vil arbejde på at få en.
 3. Godkendelse af regnskab Kasserer Jens Nielsen gennemgik regnskabet, og beklagede en difference, der arbejdes på systemmæssigt at få rettet. Status for medlemsudviklingen er nøje beskrevet i note 3 til regnskabet. Niels Borksand efterlyste honorering af bestyrelsen. Regnskabet godkendt.

Det Kongelige Kapels Venner

2

 1. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget. Kassereren gennemgik budgettet og fremhævede, at der er afsat beløb til udvikling af ny hjemmeside.
 2. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstiller uændret kontingent. Vedtaget.
 3. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag.
 4. Valg af formand Poul Elming villig til genvalg. Poul Elming blev genvalgt. Dirigenten foreslog sammenlægning af punkterne 8 og 9.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Efter tilkendegivelse fra kandidaterne var der følgende indstilling: til bestyrelsen foreslås: Lone Ricks og Benedikte Paaske som suppleanter: Mai Buch og Per Brynoldt. Valgene blev vedtaget. Benedikte Paaske og Mai Buch præsenterede sig efterfølgende.
 6. Se punkt 8
 7. Valg af revisor Jesper Balle blev genvalgt.
 8. Valg af revisorsuppleant Rachid Ben-Hamadou blev genvalgt.
 9. Eventuelt På opfordring berettede Benedikte Paaske historien om Balkon Foyerens spejle. Tidligere afholdt fest for medlemmer blev efterspurgt. Formanden beklagede, at det for nærværende ikke er økonomisk muligt at afholde lignende fest. Foreningen forsøger at hverve nye medlemmer ved Kapellets koncerter. Det blev foreslået også at være til stede ved udvalgte forestillinger og ved ungdomsforestillinger. Flere medlemmer gav udtryk for interesse for at deltage.

Det Kongelige Kapels Venner

3

Formanden afsluttede med at takke dirigenten og takke medlemmerne for fremmødet.

Poul Elming Stig Hother Hansen

Formand Referent

Hans Gammeltoft Hansen

Dirigent