Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Det Kongelige Kapels Venner (FDKKV)

§1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Foreningen Det Kongelige Kapels Venner Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§2. Formål.

Foreningens formål er at støtte Det Kongelige kapel og udbrede kendskabet til dets virksomhed som filharmonisk koncertorkester og som Det Kongelige Teaters faste orkester.

§3. Medlemskab.

Som medlem optages enhver med interesse for foreningens formål.
Det årlige medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Et medlemskab ophører automatisk, hvis ikke en restance med medlemskontingentet er bragt til ophør senest 2 måneder efter påkrav er afgivet. Påkrav kan afgives via e-mail til den senest registrerede mailadresse på det pågældende medlem.

§4. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden tre måneder efter regnskabsårets udløb.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside og med mail til medlemmerne. Senest 2 uger efter indkaldelsen sendes via mail til medlemmerne foreningens regnskab og forslag til behandling på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

A: Valg af dirigent og referent.
B: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
C: Godkendelse af regnskab.

D: Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget. E: Fastsættelse af kontingent.
F: Indkomne forslag.
G: Valg af formand.

H: Valg af bestyrelsesmedlemmer
I: Valg af suppleanter til bestyrelsen. J: Valg af revisor.
K: Valg af revisorsuppleant.
L: Eventuelt.

Forslag fra foreningens medlemmer skal for at blive behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, dersom mindst 50 % af foreningens medlemmer har afgivet skriftlig og begrundet begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker via mail til den hos foreningen registrerede e-mailadresse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden og med mindst 2 og maksimalt 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal udsendes senest 2 uger efter, at et gyldigt krav om ekstraordinær generalforsamling er fremsat.
Generalforsamlinger træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal blandt de fremmødte. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§5. Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for to år ad gangen. Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Bestyrelsen sammensættes af fire medlemmer valgt af generalforsamlingen blandt medlemmerne af foreningen og to medlemmer valgt af Kapellet blandt orkestrets medlemmer. Såfremt det ikke er muligt at vælge fire medlemmer blandt foreningens medlemmer, kan Kapellet ekstraordinært og for ét år vælge mere end to medlemmer blandt orkestrets medlemmer. Såfremt det ikke er muligt at vælge to medlemmer blandt Kapellets medlemmer, kan generalforsamlingen ekstraordinært og for ét år vælge mere end fire medlemmer fra foreningens venner.

Der vælges endvidere to bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Formanden eller næstformanden skal være blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Regnskab.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli svarende til Det Kongelige Teaters sæson. I overgangen fra kalenderåret til det forskudte regnskabsår løber et ekstraordinært regnskabsår fra 1. januar 2019 til 31. juli 2020. Det påhviler bestyrelsen, at der foreligger et afsluttet og revideret regnskab senest fire uger før den ordinære generalforsamling. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 7. Tegningsret og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Bestyrelsen kan give kassereren prokura til at disponere over foreningens formue via betalingskort eller lignende.

§8. Opløsning.

Foreningen kan kun opløses eller fusioneres med en anden forening ved en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For vedtagelse kræves at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er til stede, og at mindst 3⁄4 af den fremmødte stemmer for en opløsning eller fusion. Opnås denne majoritet ikke, og opretholdes forslaget om opløsning eller fusion, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken en opløsning eller fusion kan vedtages med 3⁄4 af de fremmødte medlemmer.

I forbindelse med opløsning træffes der tillige beslutning om, hvad der skal ske med foreningens formue. Beslutningen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. maj 2019.